Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

на онлайн магазин rampa23.bg

 

 1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Н2О Трейдинг“ ЕООД, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 205179299, със седалище и адрес на управление град София, п. к. 1404, район „Триадица“, бул. „България“ № 49А, ет. 3, ап. 26, наричано по-нататък „Доставчик, и клиентите, наричани по-нататък „Ползватели, на платформата за електронна търговия rampa23.bg, наричана по-нататък „rampa23.bg.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. (1) Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите относно Доставчика:

 1. Наименование на Доставчика: „Н2О Трейдинг“ ЕООД
 2. Седалище и адрес на управление: Република България, област София, община Столична, град София, п. к. 1404, район „Триадица“, бул. „България“ № 49А, ет. 3, ап. 26
 3. Адрес за упражняване на дейността: Република България, област София, община Столична, град София, п. к. 1231, бул. „Ломско шосе“ № 218А
 4. Данни за кореспонденция: Република България, област София, община Столична, град София, п. к. 1404, район „Триадица“, бул. „България“ № 49А, ет. 3, ап. 26, тел. 0700 18 709, имейл: h2o@pure-h2o.bg, уебсайт: rampa23.bg
 5. Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 205179299
 6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 205179299
 7. Адрес за отправяне на жалби от потребители: Република България, област София, община Столична, град София, п. к. 1404, район „Триадица“, бул. „България“ № 49А, ет. 3, ап. 26, тел. 0700 18 709, имейл: h2o@pure-h2o.bg, уебсайт: rampa23.bg

(2) Надзорни органи:

 1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: град София, п. к. 1592, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел. (02) 91 53 519, факс: (02) 91 53 525

имейл: kzld@cpdp.bg

уебсайт: www.cpdp.bg

 1. Комисия за защита на потребителите

Адрес: град София, п. к. 1000, пл. „Славейков“ №4А, ет. 3, 4 и 6,

тел. (02) 933 05 65

факс: (02) 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Имейл: info@kzp.bg

уебсайт: www.kzp.bg

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. rampa23.bg e платформа за електронна търговия, достъпна на интернет адрес https://rampa23.bg, чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки, включително следното:

 1. Да преглеждат предоставяните от Доставчика стоки, цени и условия за доставка;
 2. Да се информират за естеството и основните характеристики на стоките;
 3. Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани в платформата rampa23.bg;
 4. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в платформата rampa23.bg чрез интерфейса на страницата на rampa23.bg, включително чрез достъпни на нея инструменти и приложения за мобилни устройства;
 5. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона;
 6. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

 

Чл. 4. Доставчикът в платформата rampa23.bg организира доставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

 

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват с Доставчика в платформата rampa23.bg договор за покупко-продажба на стоките. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.

(2) Ползвателите имат възможност да прегледат и да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с Доставчика. Установяването и поправянето на грешки по предходното изречение може да бъде извършено чрез редактиране на формуляра за поръчка във всеки един момент до отправяне на изявлението за сключването на договора с Доставчика.

(3) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът в платформата rampa23.bg се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки.

(4) Ползвателите заплащат на Доставчика на платформата rampa23.bg възнаграждение за доставените стоки, съгласно условията, определени в платформата rampa23.bg и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата rampa23.bg.

 

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата rampa23.bg се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя.

 

 1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА RAMPA23.BG

Чл. 7. (1) За да използва rampa23.bg за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе име, фамилия, телефон за връзка, адрес за доставка и да се съгласи с настоящите Общи условия.

(2) С попълване на данните си и натискане на бутона “Submit” и отбелязването на съгласието си с Общите условия, Ползвателят декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(3) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя поръчка, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес или чрез телефонно обаждане до посочения от Ползвателя телефонен номер и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(4) При извършване на поръчката Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в поръчката си.

 

 1. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика в платформата rampa23.bg, включително достъпните на нея инструменти и приложения за мобилни устройства, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика в платформата rampa23.bg стоки.

 

Чл. 9. Ползвател и Доставчикът сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата rampa23.bg по следната процедура:

 1. Ползвателят попълва формуляр за поръчка и предоставя необходимите данни, включително данните за извършване на доставката;
 2. Ползвателят избира една или повече от предлаганите от Доставчика стоки, за които да бъде сключен договор за покупко-продажба;
 3. Ползвателят избира способ и момент за плащане на цената.
 4. Ползвателят изпраща поръчката.
 5. Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя поръчка, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес или чрез телефонно обаждане до посочения от Ползвателя телефонен номер. Доставчикът предоставя на Ползвателя на траен носител потвърждение за сключения договор в рамките на разумен срок след сключване на договора от разстояние или най-късно в момента на доставка на стоките.

 

 1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите.

(2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

 (4) Доставчикът има право по свое усмотрение да откаже изпълнението на поръчка на Ползвател, за което Доставчикът уведомява в подходящ срок Ползвателя, без да е задължен да посочва причина за отказа.

 

Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

 

Чл. 12. Ползвателят плаща цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при доставка на стоките.

 

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

 

Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика в платформата rampa23.bg са определени в профила на всяка стока в платформата rampa23.bg.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в платформата rampa23.bg в профила на всяка стока в платформата rampa23.bg.

(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Доставчика в платформата rampa23.bg и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба.

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством механизмите и инструментите в платформата rampa23.bg.

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията ѝ в платформата rampa23.bg преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата rampa23.bg или електронна поща.

 

Чл. 15. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът в платформата rampa23.bg има право да приемат авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят заплаща на Доставчика цената за доставка на стоките в момента на доставката им.

(3) В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 10 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.

 

Чл. 16. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата rampa23.bg в Приложение № 1 към тези общи условия. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна в Приложение № 2 към тези общи условия.

(2) Потребителят губи правото си на отказ от договора в случай, че доставените запечатани стоки са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.

(3) Когато доставчикът в платформата pure-h20.bg не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на една година, считано от датата на получаване на стоката, Потребителят има право да се откаже от договора в срок 14 дни, считано от датата на получаване на информацията. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата rampa23.bg като Приложение № 1 към тези общи условия.

(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, Доставчикът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната трансакция, освен ако Потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя.

(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по ал. 4, освен във случаите, когато потребителят организира сам и за своя сметка връщането на стоките. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.

(6) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика в платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1 или съответно ал. 2.

(7) Когато доставчикът в платформата rampa23.bg не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на Потребителя докато не получи стоките или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

 

Чл. 17. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика в платформата rampa23.bg.

(2) Ако Доставчикът в платформата rampa23.bg не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

 

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 18. (1) Доставчикът в платформата rampa23.bg може да организира доставката и предаването на стоката на Ползвателя от съответен куриер в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът организира доставката и предаването в разумен срок. Ако Доставчикът не успее да организира доставката в посочения срок, същият е длъжен да уведоми предварително Ползвателя.

(3) Ако Ползвателят не присъства на посочения адрес за доставка в уговореното време за доставка, Доставчикът извършва доставката в друг, удобен за Доставчика час, като Ползвателят трябва да заплати допълнително 4.90 лв. за доставката.

 

Чл. 19. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика в платформата rampa23.bg.

(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика в платформата rampa23.bg съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

 

Чл. 20. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата за търговската продажба, определени в Търговския закон, Закона за храните и Закона защита на потребителите.

 

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 21. (1) Доставчикът в платформата rampa23.bg предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни и Общ регламент за защита на личните данни 2016/679.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът в платформата rampa23.bg ще изпрати данните само на имейл адреса, който е бил посочен от Ползвателите при извършването на поръчката.

(3) Доставчикът в платформата rampa23.bg има право да съхранява информация или получава достъп до информация, съхранена в крайното устройство на Ползвателя в съответствие с „Политиката за използване на бисквитки“, при условие че:

 1. Доставчикът е предоставил на Ползвателя ясна и изчерпателна информация по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679; и
 2. Доставчикът предостави на Ползвателя възможност да откаже съхраняването или достъпа до информацията.

(4) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата rampa23.bg има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Ползвателя или Потребителя при използването на платформата rampa23.bg.

(5) rampa23.bg обработва лични данни на своите клиенти в съответствие с „Политиката за поверителност“, която е неразделна част от Общите условия.

 

Чл. 22. Във всеки момент, Доставчикът в платформата rampa23.bg има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на извършване на поръчката обстоятелства и лични данни.

 

 1. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 23. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата rampa23.bg, за което последният ще уведоми по подходящ начин Ползвателите.

(2) Доставчикът на платформата rampa23.bg и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

 1. след изричното му уведомяване от Доставчика на предоставения от Ползвателя имейл адрес и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или
 2. след публикуването им на сайта на Доставчика в платформата pure-h20.bg и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;
 3. с изричното им приемане от Ползвателя при извършване на поръчка в платформата rampa23.bg.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в платформата rampa23.bg, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя при извършена поръчка. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

 

Чл. 24. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес https://rampa23.bg заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 25. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика в платформата rampa23.bg се прекратяват в следните случаи:

 1. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 2. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 3. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 4. при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

 

Чл. 26. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата rampa23.bg в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

 

XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 27. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

 

Чл. 28. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

 

Чл. 29. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на rampa23.bg и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата rampa23.bg.

 

Чл. 30. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

 

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 31. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата rampa23.bg се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

 

Чл. 32. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата rampa23.bg и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

 

Чл. 33. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

 

Чл. 34. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

 

Чл. 35. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 31.03.2020 г.

 

Приложение № 1

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

 

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 

- До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

- С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

- Поръчано на*/получено на*

- Име на потребителя/ите

- Адрес на потребителя/ите

- Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

- Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

 

Приложение № 2

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

 

Стандартни указания за отказ:

 1. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

 

 1. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

 

III. Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите на „Н2О Трейдинг“ ЕООД, област София, община Столична, град София, п. к. 1404, район „Триадица“, бул. „България“ № 49А, ет. 3, ап. 26, тел. 0700 18 709, имейл: h2o@pure-h2o.bg и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).

Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт pure-h2o.bg. Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

 

 1. Действие на отказа.

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките на нас без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.

Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.