• Начало »
 • Политика за поверителност относно обработването на лични данни

Политика за поверителност относно обработването на лични данни

Администратор на лични данни:

 1. Наименование: „Н2О Трейдинг“ ЕООД
 2. ЕИК: 205179299
 3. Седалище и адрес на управление: Република България, област София, община Столична, град София, п. к. 1404, район „Триадица“, бул. „България“ № 49А, ет. 3, ап. 26
 4. Телефон: 0700 18 709
 5. Имейл: h2o@pure-h2o.bg
 6. Интернет страница: rampa23.bg

„Н2О Трейдинг“ ЕООД („Дружеството“ или „Администраторът“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни („Общ регламент относно защитата на данните“ или „Регламентът“). Настоящата „Политика за поверителност относно обработване на лични данни“ („Политика за поверителност“ или „Политиката“) има за цел да информира всеки Клиент (съгласно определението по-долу) на Дружеството относно обработването на данни, чрез които се идентифицира или може да се идентифицира конкретния Клиент.

За целите на Политиката „Клиент“ е всяко физическо лице страна по договор с Дружеството за покупко-продажба на стока, както и физическо лице изразило воля за встъпване в преддоговорни отношения с Администратора и/или ползвател на интернет страницата rampa23.bg.

 

 1. Какви лични данни обработваме?

Дружеството обработва, като администратор на лични данни, следните групи лични данни на Клиентите: имена, телефон, адрес за доставка, електрона поща.

Личните данни се събират от Администратора от лицата, за които се отнасят.

 

 1. Обработваме ли специални категории лични данни?

Дружеството не обработва специални категории лични данни на Клиентите.

 

 1. За какви цели обработваме личните данни?

Дружеството обработва личните данни на Клиентите за следните цели:

 • Идентифициране и контакт с Клиентите;
 • Индивидуализация на страна по договора;
 • Счетоводни цели;
 • Статистически цели;
 • Защита на информационната сигурност;
 • За всички дейности, свързани със съществуването, изменението и прекратяването на отношенията по договора или във връзка със събирането на вземанията.

 

 1. На какво правно основание обработваме личните данни?

Личните данни на Клиентите се събират, обработват и използват на база няколко основания за обработване:

 • За изпълнението на договор, по който Клиентът е страна, или за встъпване в преддоговорни отношения по волята на Клиента и Администратора;
 • За спазването на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
 • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна, когато правата и интересите на субектите на данни нямат превес над тях – за разрешаване на спорове; за предотвратяване, установяване, разследване на измами, нарушения или друго незаконосъобразно поведение; за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • При условията на доброволно дадено съгласие от страна на Клиента, когато това се изисква съгласно действащото законодателство.

 

 1. За какъв срок съхраняваме личните данни?

Дружеството съхранява личните данни на Клиентите по време на договорното правоотношение и до погасяване на вземането по договора и по време на преходен период (напр. за спазване на задълженията във връзка с архивиране и съхраняване на счетоводни данни). Администраторът съхранява личните данни на Клиента, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки, за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на Администратора при съдебни или административни спорове. Ако се инициира съдебно или друго действие, личните данни могат да бъдат съхранявани до края на такова действие, включително всички възможни периоди за обжалване, и след това ще бъдат изтрити или архивирани, както е разрешено от приложимото законодателство. По-конкретно, различните носители на счетоводна и данъчна информация, се съхраняват за срок от 10 г., считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят.

 

 1. С кого споделяме личните данни? Предоставяме ли ги в трети страни?

Дружеството може по собствена преценка да предава част или всички лични данни на Клиенти на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламента.

Дружеството споделя личните данни на Клиентите с:

 • Доставчици на услуги: Дружеството сключва договори с доставчици на услуги (например адвокати, счетоводители, одитори, служби по трудова медицина, застрахователи и др.) като част от нормалните си бизнес операции, за да изпълняват определени задачи;
 • трети лица: правителствени агенции и регулаторни органи (например данъчни, финансови органи), съдебни, административни и правоприлагащи органи, всички в съответствие с приложимото право.

Дружеството уведомява Клиента в случай на намерение да предаде част или всички негови лични данни на трети държави или международни организации.

 

 1. Защитени ли са личните данни?

Дружеството осигурява и поддържа подходящи технически и организационни мерки за защита на Личните данни на Клиентите срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване на Личните данни и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на Личните данни. Дружеството прави преоценка на мерките регулярно с цел постигане на постоянна сигурност на Личните данни.

 

 1. Извършваме ли автоматизирано вземане на решения?

Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

 

 1. Какви са правата на Клиентите във връзка със защитата на личните данни?

Всеки Клиент може да пристъпи към упражняване на посочените по-долу права с писмено съобщение до Дружеството.

 • Оттегляне на съгласието за обработване на лични данни

Когато обработването на лични данни на Клиент се основава на дадено от Клиента съгласие за обработване на личните му данни, Клиентът има право да оттегли своето съгласие по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

 • Право на достъп

Всеки Клиент има право да получи потвърждение от Дружеството дали личните му данни се обработват от Дружеството. Това включва правото на достъп до личните данни, правото да получи безплатно копие от данните (с изключение на случаи на прекомерни и повтарящи се запитвания), освен ако е предвидено друго в приложимите правила за защита на личните данни, както и правото на Клиента да му бъде предоставено описание на основната информация, свързана с обработването на личните му данни.

Дружеството предоставя безплатно на Клиента копие от личните му данни, които са в процес на обработване, но си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на запитванията.

 • Право на коригиране

Всеки Клиент има право да коригира или да поиска от Дружеството да коригира, без ненужно забавяне, неточни, непълни или остарели лични данни, които се отнасят до него.

 • Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)

Всеки Клиент има право да поиска от Дружеството изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:

(i) Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

(ii) Клиентът оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на негови данни и няма друго правно основание за обработването им;

(iii) Клиент възрази срещу обработването, както е посочено по-долу;

(iv) Личните данни на Клиента са били обработвани незаконосъобразно; или

(v) Личните данни на Клиента трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС, правото на държава членка или правото на друга държава;

(vi) личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Дружеството може да откаже да изтрие личните данни на Клиент, доколкото обработването им е необходимо:

(i) за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

(ii) за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

(iii) по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве

(iv) за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

(v) за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 • Право на ограничаване на обработването

Всеки Клиент има право да изисква от Дружеството да ограничи обработването на личните му данни в следните случаи:

(i) Когато оспорва точността на личните данни, както са предоставени от Клиента и обработвани от Дружеството (ограничението е за определен срок, който позволява на Дружеството да провери точността на личните данни);

(ii) Когато обработването е неправомерно, но Клиента не желае Личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

(iii) Когато Дружеството не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Клиента ги изисква за установяване, упражняване или защита на правни претенции;

(iv) Когато Клиент е възразил срещу обработването и очаква Дружеството да провери дали законните основания на Дружеството за обработването на личните данни имат преимущество пред интересите на Клиента.

 • Право на възражение

Всеки Клиент има право по всяко време на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, да възрази срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него.

Клиент може да упражни правото само по отношение на обработването на неговите лични данни, което се извършва от Дружеството за целите на легитимните интереси на Дружеството.

В случай че възражението е основателно, Дружеството ще прекрати обработването на личните данни относно възразилия Клиент, освен ако Дружеството докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите на Клиента.

 • Право на преносимост на данните

Това  право включва следните възможности:

(i) да се получат личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, за да бъдат прехвърлени на друг администратор, или

(ii) да се получи пряко прехвърляне на личните данни на друг администратор, ако това е технически осъществимо.

 • Право на жалба

Всеки Клиент има право да подаде жалба относно обработването на личните му данни от Дружеството до Комисията за защита на личните данни, която е компетентният надзорен орган.

Комисия за защита на личните данни

Адрес: град София, п. к. 1592, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел. (02) 91 53 519, факс: (02) 91 53 525

имейл: kzld@cpdp.bg

уебсайт: www.cpdp.bg

 

 1. Какво става в случай на промяна?

В случай на съществена промяна в начина, по който Дружеството обработва личните данни на Клиенти и/или във видовете лични данни, които обработва, и/или в който и да е друг аспект на предмета на това уведомление, Дружеството ще уведоми Клиентите за съответната промяна веднага, като издаде и даде на Клиентите актуализирана версия на уведомлението.

Политиката за поверителност е последно изменена на 31.03.2020 г.